MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego dla sali teatralno - widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy

Bełchatów: Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego dla sali teatralno - widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy
Numer ogłoszenia: 205388 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury , pl. Narutowicza 1a, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 6350048, faks 044 6350048.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.belchatow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego dla sali teatralno - widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się, w szczególności dostawa i montaż: - przyłączy sygnałowych, - rejestratorów i odtwarzaczy, - transmisji sygnałów, konsoli fonicznej, - systemu nagłaśniania, - projektora świetlnego i monitora z nakładką dotykową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się:1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac, 2. Przedmiar Prac, 3. Opis techniczny projektora świetlnego i monitora z nakładką dotykową..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 32.30.00.00-6, 32.34.00.00-8, 32.34.10.00-5, 32.35.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium, wysokość wadium wynosi 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, jako główną dostawę zamówień polegających na dostawie z instalacją i uruchomieniem systemów elektroakustycznych wykorzystujących cyfrową sieć foniczną, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w obiektach kultury takich jak: kino, opera, filharmonia, teatr, sala koncertowa, sala widowiskowa o ilości miejsc siedzących powyżej 250 i o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykaże, iż w celu realizacji przedmiotu zamówienia dysponował będzie następującymi osobami : 1. specjalistą w zakresie elektroakustyki posiadającym wykształcenie wyższe techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz legitymującym się co najmniej 6 - letnim doświadczeniem zawodowym w branży akustyka lub inżynieria dźwięku w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu elektroakustycznego oraz pełnienie w okresie ostatnich 3 lat funkcji kierownika prac związanych z realizacją co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie z montażem i uruchomieniem systemów elektroakustycznych wykorzystujących cyfrową sieć foniczną w obiektach kultury takich jak : kino, opera, filharmonia, teatr muzyczny, teatr, sala koncertowa, o ilości miejsc siedzących powyżej 250. 2. specjalista w zakresie elektryki posiadającym kwalifikacje i uprawnienia na stanowisku (E) i (D) dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie urządzeń , instalacji i sieci o napięciu do 1 kV i aparatury kontrolno- pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji do 1 kV. Na potwierdzenie faktu dysponowania w/w osobami do realizacji zamówienia, oferent złoży wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ wraz z oświadczeniem wg. wzoru nr 10 do SIWZ potwierdzające, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas reakcji serwisowej w razie awarii - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Warunki zmiany umowy: b)zmiana zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach, gdy Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których nie wiedział zawierając Umowę. b) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy; c) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; d) zmiana terminu realizacji umowy w związku z zaistnieniem siły wyższej, klęski żywiołowej lub innych przyczyn niezależnych od Stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mck.belchatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie Pl. Narutowicza 1a; 97-400 Bełchatów tel. (44) 635-00-48, fax. (44) 635-00-48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie Pl. Narutowicza 1a; 97-400 Bełchatów tel. (44) 635-00-48, fax. (44) 635-00-48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

INFORMACJA DOTYCZĄCA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania

Organizator

Miasto Bełchatów