MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Konkurs na profilu społecznościowym – regulamin

Zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodą - rodzinną grą - od wydawnictwa: Alexander Toys.

Zasady konkursu są proste! Aby wygrać:

- Dołączcie, w komentarzu pod postem opublikowanym na profilu społecznościowym www.fb.com/mckbelchatow, opis lub zdjęcie własnoręcznie zrobionej planszówki, którą zrobilibyście z rzeczy dostępnych w domu. Dołączcie również zasady gry.

- Zajrzyjcie w sobotę na nasz profil, aby poznać zwycięzcę.

- Konkurs wygra autor, który wymyśli najbardziej kreatywną naszym zdaniem planszówkę DIY. Otrzyma on nagrodę w postaci gry planszowej do Wydawnictwa Alexander. Sposób dostarczenia nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcą w wiadomości prywatnej. 

 

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu, jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Alexander.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.fb.com/mckbelchatow (zwanej dalej “Fanpage”).

 

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 15.00 dnia 28.03.2020r.

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do godz. 17.00 dnia 28.03.2020r.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 

 

§ 3. NAGRODA

 

1. Nagrodą w Konkursie jest gra ufundowana przez Firmę: Alexander Toys.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1.Pracownicy MCK Bełchatów wybiorą zwycięzcę oceniając kreatywność  opisów oraz zdjęć zamieszczonych przez uczestników konkursu w formie komentarza pod postem.

2. W konkursie zwycięży autor najbardziej kreatywnej planszówki DIY . Organizator nagrodzi jeden – najbardziej kreatywny pomysł.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub mailowo na adres: kontakt@gigantymocy.pl.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

Organizator

Miasto Bełchatów