MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Regulamin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie  nr 29/2017 z dnia 09.11.2017r.

 REGULAMIN Rezerwacji i sprzedaży biletów Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

I. DEFINICJE

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, który reguluje zasady rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia realizowane w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, Ekspozycję PGE Giganty Mocy, seanse filmowe w Kinie „Kultura” w kasach oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mckbelchatow.pl
 2. MCK – Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, 97-400, przy Pl. Narutowicza 1a , wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej Nr 5 prowadzonej przez Gminę Miasto Bełchatów.
 3. Wydarzenie - impreza o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, organizowana w obiektach i na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, takie, jak np.: seans filmowy, spektakl, pokaz, koncert, wystawa, warsztat, zwiedzanie, zajęcia z zakresu edukacji. Wydarzeniem jest również impreza kulturalna lub edukacyjna realizowana przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie poza obiektami MCK.
 4. Sprzedawca – Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, 97-400, przy Pl. Narutowicza 1a, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej Nr 5 prowadzonej przez Gminę Miasto Bełchatów.
 5. Sale – sale, w których realizowane są wydarzenia kulturalne oraz Ekspozycja PGE Giganty Mocy zlokalizowane w obiektach MCK, położone przy pl. Narutowicza 1a i pl. Narutowicza 3.
 6. Użytkownik - osoba korzystająca ze Strony Internetowej celem zakupu lub rezerwacji Biletu;
 7. Bilet - oznacza znak legitymacyjny, uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, na Sali na miejscu przypisanym do niego oraz do Ekspozycji PGE Giganty Mocy możliwy do nabycia za pośrednictwem Stron Internetowych lub w Kasie.    
 8. Strona Płatności - strona internetowa Tpay.com administrowana przez Krajowy Integrator Płatności A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadającą nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.
 9. Strony Internetowe – strony internetowe: www.bilety.mckbelchatow.pl, www.gigantymocy.pl, www.mckbelchatow.pl, których administratorem jest MCK Bełchatów i za pośrednictwem których jest prowadzona sprzedaż oraz rezerwacja biletów On-line na Wydarzenia.
 10. On-line – sprzedaż prowadzona za pośrednictwem Stron Internetowych.
 11. Kasa – stanowisko kasowe Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, zlokalizowane w budynku MCK PGE Giganty Mocy, pl. Narutowicza 3 lub budynku MCK , pl. Narutowicza 1a. 
 12. Ekspozycja – Ekspozycja PGE Giganty Mocy, zlokalizowana w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury, pl. Narutowicza 3.
 13. Kupujący – osoba, która zakupiła Bilet na Wydarzenie w kasie lub On-line.
 14. Opiekun – uprawniona osoba pełnoletnia, która sprawuje opiekę nad grupą zorganizowaną złożoną z pełnoletnich lub nieletnich Kupujących podczas grupowego zwiedzania Ekspozycji oraz warsztatów edukacyjnych, przy czym jeden opiekun może sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 osób.
 15. Grupa zorganizowana – grupa złożona z co najmniej 10 Kupujących.


 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników i Kupujących Biletów On-line oraz w Kasie.
 2. Każdy Użytkownik lub Kupujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu On-line bądź w Kasie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Rezerwacja i/lub zakup biletów oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych Wydarzeń oraz cennik, w którym zawarte są informacje na temat Wydarzeń i ulg przysługujących na zakup biletów na poszczególne Wydarzenia, podawane są na Stronie Internetowej i w Kasach.
 6. Dzieci w wieku do lat 3 wchodzą na Wydarzenia nieodpłatnie pod opieką pełnoletnich opiekunów, bez prawa zajmowania odrębnego miejsca siedzącego.

 

 III. REZERWACJE

 1. Rezerwacje dla grup zorganizowanych
  a) Rezerwacja Biletów na Wydarzenia dla Grup zorganizowanych następuje w Kasie prowadzonej przez Sprzedawcę, przy czym rezerwacja Biletów dotyczących zwiedzania Ekspozycji PGE Giganty Mocy dla Grup zorganizowanych może być również realizowana On-line.
  b) Rezerwacji na Wydarzenia należy dokonywać w terminie minimalnie 7 dni przed datą Wydarzenia. W przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni, mają zastosowanie przepisy ppkt i).
  c) Przy rezerwacji On-line Kupujący dokonuje wyboru dnia i godziny Wydarzenia, spośród terminów dostępnych w systemie rezerwacji.
  d) Kupujący dokonuje rezerwacji On-line poprzez rejestrację danych, prawidłowe wypełnienie i wysłanie wyświetlonego podczas procesu rezerwacji formularza.
  e) Aby dokonać rezerwacji On-line, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania rezerwacji.
  f) Kupujący, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na podany w formularzu adres e-mail.
  g) Rezerwacja jest skuteczna od chwili przesłania na podany w formularzu rezerwacji adres e-mail informacji o realizacji zamówienia.
  h) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dokonaną rezerwację grupową On-line w terminie maksymalnie 5 dni przed zarezerwowanym terminem Wydarzenia;
  i) W przypadku Kupujących rezerwujących Bilety dla Grup zorganizowanych, w terminie krótszym niż 7 dni przed rezerwowanym terminem lub na Wydarzenia nie dostępne dla Grup zorganizowanych w systemie On-line, płatność za zarezerwowane Bilety może być zrealizowana wyłącznie w Kasie MCK najpóźniej w dniu Wydarzenia, po uprzednim ustaleniu sposobu realizacji rezerwacji.
  j) Nieopłacone rezerwacje wygasają po upływie terminów o których mowa w ppkt h) i i).
  k) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może zdecydować o innych terminach płatności za dokonane rezerwacje grupowe.
 2. Rezerwacje dla Kupujących indywidualnych
  a) Rezerwacja Biletów następuje On-line lub w uzasadnionych przypadkach w Kasie.
  b) Przy rezerwacji On-line Kupujący dokonuje wyboru dnia i godziny Wydarzenia, spośród terminów dostępnych w systemie rezerwacji.
  c) Kupujący dokonuje rezerwacji On-line poprzez rejestrację danych, prawidłowe wypełnienie i wysłanie wyświetlonego podczas procesu rezerwacji formularza.
  d) Aby dokonać rezerwacji On-line, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania rezerwacji. Niezbędne jest także zaakceptowanie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz niniejszego Regulaminu.
  e) Kupujący, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na podany w formularzu adres e-mail.
  f) Rezerwacja jest skuteczna od chwili przesłania na podany w formularzu rezerwacji adres e-mail informacji o realizacji zamówienia.
  g) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dokonaną rezerwację w terminie do 60 minut od złożenia zamówienia.
  h) Nieopłacone rezerwacje wygasają po upływie terminów o których mowa w ppkt g).
  i) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może zdecydować o innych terminach płatności za dokonane rezerwacje indywidualne.


 IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAKUP BILETÓW

 1. Zakup Biletu następuje w Kasie prowadzonej przez Sprzedawcę lub poprzez złożenie On-line zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Kupujący korzystający z uprawnień przysługujących z tytułu posiadanej Bełchatowskiej Karty Rodziny lub Karty Seniora mogą dokonywać zakupu biletów wyłącznie w Kasie, po okazaniu dokumentów uprawniających do zniżki.
 3. Aby dokonać zakupu Biletu On-line, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia możliwe jest po kliknięciu na terminie i godzinie Wydarzenia prezentowanych On-line, a następnie wybraniu odpowiednio dostępnych na sali miejsc, ilości i rodzaju biletów oraz podanie danych osobowych Użytkownika wg wyświetlonego kwestionariusza. Niezbędne jest także zaakceptowanie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zakupu biletów na Ekspozycję osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane mogą dokonać zakupu biletu wstępu na wybrane godziny zwiedzania, w odstępach co pół godziny:
  a) - we wtorki, środy, czwartki, piątki począwszy od godziny 9:00 do godziny 16:30
  b) - w soboty i niedziele począwszy od godziny 11:00 do godziny 17:30
 6. Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na Sali lub w grupie zwiedzających Ekspozycję, Użytkownik ma 30 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu następuje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie lub na Ekspozycję On-line, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w Kasie. Jeśli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia On-line będzie możliwe nie później niż:
  a) - 1 godzina przed godziną rozpoczęcia  w przypadku Wydarzeń kulturalnych,
  b) - 15 minut w przypadku seansów w Kinie Kultura i zwiedzania Ekspozycji.
 8. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wygenerowane i wysłane w czasie 10 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać dane Wydarzenia lub datę i godzinę zwiedzania Ekspozycji, na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety, dane zamówionego Biletu lub Biletów, numer transakcji oraz termin płatności, po którego upływie zamówienie zostanie anulowane.
 9. W przypadku ofert wiązanych dla grup zorganizowanych bilet wstępu do innych instytucji jest ważny do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on zakupiony.
 10. W przypadku zakupu Biletów dla Grup zorganizowanych na każde 10 wykupionych biletów przypada jeden Bilet dla Opiekuna.
 11. MCK zastrzega sobie prawo nie udostępniania sprzedaży Biletów On-line na wybrane wydarzenia, w tym przypadku rezerwacji Biletów można dokonać wyłącznie w Kasie.

 
V. 
PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za zakupiony bilet na Wydarzenie można dokonać w Kasie lub On-line.
 2. Płatność za Bilet zamówiony On-line możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 60 minut od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 60 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności
 6. Ceny wskazane na Stronach Internetowych, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Faktura może być wystawiona na podstawie wystawionego uprzednio paragonu.
 8. W przypadku zakupu biletu on-line Kupujący samodzielnie może wygenerować fakturę za zakupione Bilety, za pośrednictwem systemu sprzedaży On-line.

 
VI. 
DOSTAWA I REALIZACJA BILETU ON-LINE

 1. Po dokonaniu płatności On-line, Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupu biletu w formie wiadomości e-mail - około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 60 minut od złożenia zamówienia.
 2. Użytkownik otrzymuje zakupiony Bilet pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Otrzymany bilet Kupujący powinien wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym i okazać przy wejściu na Wydarzenie.
 4. W przypadku zakupu biletów z zastosowaną zniżką (ulgowych) wraz z biletem należy okazać dowód tożsamości lub dokument uprawniający do korzystania z ulg określonych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską lub inny dokument uprawniający do ulgi).

 

VII. ODBIÓR BILETU W KASIE

 1. Bilety na Wydarzenia dla Grup zorganizowanych, zarezerwowane w Kasie można odebrać wyłącznie
 2. Odbiór zarezerwowanego Biletu w Kasie możliwy będzie po dokonaniu płatności za zarezerwowane bilety, nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, którego Bilet dotyczy.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami MCK zakupującymi bilety bezpośrednio w Kasie.
 4. Aby odebrać zarezerwowany uprzednio Bilet w Kasie, Kupujący powinien podać numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 5. Aby odebrać bilet ulgowy w kasie, Kupujący powinien okazać dokument tożsamości lub dokument uprawniający do korzystania z ulg określonych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską lub inny dokument uprawniający do ulgi).
 6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.

 

VIII. REALIZACJA BILETU

 1. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności do momentu zakończenia Wydarzenia, którego dotyczył.
 2. W przypadku, gdy Kupujący opuszcza salę w trakcie trwania Wydarzenia powinien okazać pracownikowi MCK Bilet, pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części Wydarzenia.
 3. MCK ma prawo odmówić wejścia na widownię oraz na Ekspozycję PGE Giganty Mocy osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość Kupujący będzie wpuszczony w pierwszym dogodnym momencie.

 
IX. ZWROT BILETU

 1. Bilet, który nie zostanie odebrany w Kasie w sposób wskazany w punkcie VI Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu Biletu:
  a) w przypadku odwołania Wydarzenia, którego dotyczy Bilet,
  b) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy.
  c) w terminie 14 dni przed datą Wydarzenia bez podania przyczyny zwrotu,
  d) w przypadku biletów grupowych do Ekspozycji, 100% zakupionych biletów, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą, na które zostały zakupione Bilety oraz 5% zakupionych biletów, w terminie do dnia na jaki zostały sprzedane bilety włącznie. Przy czym zwrot przynależy grupom liczącym minimum 11 osób.
  e) W przypadku, gdy 5% zakupionych biletów, o których mowa w ppkt d) nie stanowi liczby całkowitej, na potrzeby zwrotu, liczbę biletów zaokrągla się w górę do całego pełnego biletu.
  f) w innych sytuacjach, na pisemny wniosek Kupującego, za zgodą Dyrektora MCK, jednakże w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed Wydarzeniem, którego dotyczy zwracany Bilet.
 3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności w przypadku określonym w punkcie VIII.2. Regulaminu.
 4. W przypadku odwołania Wydarzenia, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie na Stronach Internetowych.
 5. Kupujący zwracający Bilet zgodnie z pkt IX. 2. b), pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w Kasie – najpóźniej 1 dzień po planowanym rozpoczęciu Wydarzenia, którego dotyczył Bilet.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości zakupu bądź odbioru Biletu w Kasie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika lub w przypadku braku możliwości odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie VI.2. ze względu na kolejkę przed kasą. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w Wydarzeniu, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 7. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w Kasie Kupujący otrzyma zwrot w formie w jakiej został dokonana płatność, tj. w kasie gotówką, przelewem na rachunek z którego została dokonana płatność lub na kartę, z której została dokonana płatność.
 8. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Kupujący otrzyma w Kasie informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.


 X. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Stron Internetowych i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres kino@mck.belchatow.pl – w przypadku seansów w Kinie Kultura, rezerwacje@gigantymocy.pl – w przypadku zwiedzania Ekspozycji, reklamacje@mckbelchatow.pl w przypadku pozostałych Wydarzeń, w zależności od rodzaju Wydarzenia na jaki został zakupiony Bilet.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującym.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie IX.1. Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, numer telefonu i/lub adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

 
XI. 
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, na pl. Narutowicza 1 a. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Kupujących ze Stron Internetowych, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Kupującym udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedawcy, w Kasie oraz na Stronach Internetowych.
 3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Stronie Internetowej z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Stron Internetowych, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Stron Internetowych i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów za pośrednictwem Stron Internetowych.
 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Stron Internetowych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze Strony Internetowej przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za: 
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;                                                                             
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;                                                                                                           
  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze Strony Internetowej;


  Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

 

Organizator

Miasto Bełchatów